Download hier de de Privacy verklaring

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 14 januari 2022 en vervangt hiermee eerdere versies. We kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd aanpassen. We stellen betrokkenen van eventuele ingrijpende wijzigingen op de hoogte voordat deze in werking treden door een aangepaste versie van de verklaring op onze website te plaatsen.

Diagnostiek – voor Microbiologisch en Klinisch Chemisch laboratoriumonderzoek en advies

How Are You Diagnostics (HAY Diagnostics B.V.) is een dochtermaatschappij van de DaklaPack Group Holding. HAY Diagnostics B.V. verricht gespecialiseerd laboratoriumonderzoek op Medisch Microbiologisch en Klinisch Chemisch niveau en geeft advies. Onze onderzoeken zijn gebaseerd op zelfafnamekits die door consumenten zelf op internet besteld kunnen worden. Omdat het de gegevens van betrokkenen betreft, heeft een betrokkene ook een aantal rechten die hij/ zij kan uitoefenen.

Welke persoonsgegevens verzamelt HAY Diagnostics, hoe en voor welke doeleinden?

HAY Diagnostics beschikt over de persoonsgegevens van relaties zoals klanten, deelnemers en leveranciers. Dit zijn bijvoorbeeld:

 • De aanvrager van testen met daarin gegevens ter adressering van onze zelfafnamekit (klantenbestand).
 • Deelnemer gegevens en ter identificatie van en betrekking hebbend op de gezondheid van de deelnemer;
 • Monsters en gekoppelde depersonaliseerde persoonsgegevens van de deelnemer om de aangevraagde diagnostische testen te kunnen uitvoeren;
 • Naam, adres, email en telefoonnummer, om een relatie te kunnen benaderen;
 • In uitzonderlijke gevallen: Burgerservicenummer (BSN) van de deelnemer om een deelnemer uniek te identificeren bij het registeren van testen die een meldingsplicht hebben bij instanties;

Deze persoonsgegevens worden voor de volgende doeleinden gebruikt:

 • Het verzenden van de zelfafnamekits (aanvrager);
 • Het administreren van aanvragen voor diagnostisch onderzoek (deelnemer);
 • Het verrichten van diagnostische tests en het daarbij vastleggen van de gevolgde procedures en uitkomsten;
 • Het terugkoppelen naar de deelnemer van de uitslagen van de door HAY Diagnostics zelf of door ingeschakelde laboratoria uitgevoerde diagnostische testen en het tijdelijk bewaren van de uitslagen;
 • In een beperkt aantal gevallen voor het valideren, kalibreren en testen van diagnostische apparatuur voor diagnostiek;
 • De registratie, melden en afhandelen van klachten en voorvallen;
 • Het communiceren met leveranciers, aanvragers en deelnemers over bijvoorbeeld het versturen en betalen van facturen, het verrichten van diensten en verzenden van (concept) resultaten en het verrichten van relatie-tevredenheid onderzoek.
 • Voor Coronatesten geldt het bewaartermijn als volgt: Negatieve testresultaten betreft een bewaartermijn van een maand. Positieve testresultaten betreft een bewaartermijn van twaalf maanden.

Meer informatie over de verwerking van persoonsgegevens

Hoe zorgen we ervoor dat gegevens veilig zijn, en hoe lang bewaart HAY Diagnostics persoonsgegevens?

HAY Diagnostics B.V. treft de nodige technische en organisatorische maatregelen om te waarborgen dat persoonsgegevens goed beveiligd zijn en dus zijn beschermd tegen ongeoorloofd of onwettig gebruik, wijziging, ongeoorloofde toegang of openbaarmaking, onbedoelde of onrechtmatige vernietiging en verlies. De laboratoriumtesten worden uitgevoerd zonder dat er tot personen herleidbare gegevens bekend zijn in het laboratorium. De identificatienummers van onze testen worden niet zichtbaar voor medewerkers, versleuteld opgeslagen bij de juiste deelnemer, waardoor een zekere anonimiteit wordt gewaarborgd over welke test er is uitgevoerd. Resultaten worden pas voorzien van tot personen herleidbare gegevens na interpretatie van de testuitslagen door onze BIG geregistreerde arts-microbioloog en vervolgens zonder tussenkomst van mensen, alleen via een beveiligde weg gedeeld met de geauthentiseerde deelnemer. De aanvrager krijgt geen terugkoppeling over resultaten, alleen indien deze zelf ook deelnemer is en dan alleen voor zijn eigen resultaten.

Meer informatie over wie de persoonsgegevens kan inzien

De algemene regel is dat HAY Diagnostics B.V. persoonsgegevens bewaart zolang ze nodig zijn of, indien langer, overeenkomstig de wettelijke bewaartermijnen.

Verstrekt Hay Diagnostics informatie aan derden?

De aard van de activiteiten brengt mee dat HAY Diagnostics B.V. gedepersonaliseerde deelnemer gegevens, deelt met derden voor de uitvoering van een diagnostisch onderzoek. HAY Diagnostics B.V. deelt hierbij alleen de niet tot personen herleidbare gegevens in zoverre deze van belang zijn bij de bepalingen. U kunt hierbij denken aan Initialen, geboortedatum, geslacht, seksuele voorkeur, woonplaats ed. Alleen in het geval van een onderzoek waarbij een positief geteste ziekte een meldingsplicht heeft aan bijvoorbeeld een GGD, zal HAY Diagnostics deze gegevens delen zonder deze te depersonaliseren. De positief geteste deelnemer wordt hierover geïnformeerd.

In bepaalde gevallen kan HAY Diagnostics B.V. persoonsgegevens delen met derden voor het uitvoeren van bepaalde (technische) diensten (bijv. hostingproviders, transportdiensten ed.). Deze zijn verplicht gegevens adequaat te beveiligen en uitsluitend volgens onze instructies te verwerken. Met ieder van deze verwerkers heeft HAY Diagnostics B.V. een schriftelijk contract waarin deze aspecten zijn geregeld (een verwerkersovereenkomst).
Verder kunnen persoonsgegevens worden gedeeld met toezichthouders (zoals de Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ)) en opsporingsinstanties, maar alleen indien HAY Diagnostics B.V. hiertoe wettelijk verplicht is.

Welke rechten heb ik als betrokkene?

Een betrokkene heeft het recht om inzage in zijn haar persoonsgegevens, om (onjuiste) gegevens te laten verbeteren en om in bepaalde gevallen zijn/ haar gegevens (gedeeltelijk) te laten verwijderen.

Iedere aanvrager en of deelnemer kan altijd direct zijn of haar accountgegevens verwijderen via de applicatie of website. Op dat moment worden alle afgehandelde bestellingen en vastgelegde resultaten van reeds uitgevoerde test direct ontkoppelt van persoonsgegevens.

Hij/zij heeft ook het recht om in bepaalde gevallen bezwaar te maken tegen of om te verzoeken om de overdraagbaarheid van gegevens te beperken. Om zeker te zijn dat degene die een verzoek doet voor zijn/ haar gegevens ook die bewuste persoon is, vragen wij de betrokkene om zich te legitimeren met een geldig identiteitsbewijs.

Contact opnemen met HAY Diagnostics B.V.

Bij vragen en/of verzoeken: kunt u terecht bij HAY Diagnostics B.V. (de verwerkingsverantwoordelijke) en wel als volgt:

Per mail: info@howareyoudiagnostics.com

Per post: HAY Diagnostics, Poseidonweg 11, 8239 DK Lelystad

Een klacht of vragen over gegevensverwerking kunt u ook indienen via bovengenoemd mailadres of naar bovenstaande postbus.

U kunt ook een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (email: info@autoriteitpersoonsgegevens.nl). Dit is de onafhankelijke toezichthouder op de naleving van de wettelijke regels voor de bescherming van persoonsgegevens. U kunt contact opnemen met de AP via:
Autoriteit Persoonsgegevens
Postbus 93374
2509AJ Den Haag
Tel.: 088 1805 250