Download hier de de Algemene voorwaarden

Voor het verrichten van laboratoriumonderzoek door middel van zelfafname kits en daarmee samenhangende of overige werkzaamheden van How Are You Diagnostics B.V., statutair gevestigd te Lelystad aan de Kamerlingh Onneslaan 6, 8218 MA geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 6049590.

Artikel 1 Definities

In deze algemene voorwaarden gelden de volgende definities:

 • Algemene Voorwaarden: De algemene voorwaarden als hierna vermeld.
 • Dienstverlening: Alle werkzaamheden, in welke vorm dan ook, die How Are You Diagnostics B.V. voor of ten behoeve van de Opdrachtgever heeft verricht.
 • HAY Diagnostics: How Are You Diagnostics B.V.
 • Deelnemer: degene op wiens persoon het laboratoriumonderzoek en daarmee samenhangende werkzaamheden of overige werkzaamheden rechtstreeks betrekking hebben.
 • Opdrachtgever: de rechtspersoon of natuurlijke persoon in de uitoefening van een beroep of bedrijf die opdracht geeft tot het verrichten van het laboratoriumonderzoek en daarmee samenhangende of overige werkzaamheden en voor betaling daarvan zorgdraagt. De consument die via internet testen besteld wordt hieraan gelijk gesteld.
 • Dienstverlening op afstand: De Overeenkomst tussen de Opdrachtgever en How Are You Diagnostics B.V., waarbij door een georganiseerd systeem voor dienstverlening op afstand, tot het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik wordt gemaakt van één of meer technieken voor communicatie op afstand, zoals een website, app of andere communicatiemiddelen.
 • Koop op afstand: Zie Dienstverlening op afstand.
 • Overeenkomst: Elke Overeenkomst gesloten tussen HAY Diagnostics en de Opdrachtgever.
 • Opdracht: De Overeenkomst van opdracht tot dienstverlening.
 • Product: Alle zaken die onderwerp zijn van de Overeenkomst gesloten tussen de Opdrachtgever en HAY diagnostics B.V.
 • Schriftelijk: Overal in deze Algemene voorwaarden waar schriftelijk staat wordt dit gelijkgesteld aan e-mail.

Artikel 2 Toepasselijkheid

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van HAYDiagnostics en overeenkomsten tussen HAY Diagnostics en Opdrachtgever, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

Artikel 3 Aanbiedingen

 1. Aanbiedingen en/of offertes worden schriftelijk en/of elektronisch gedaan en/of via de app en de website.
 2. Alle aanbiedingen en/of offertes van HAY Diagnostics zijn vrijblijvend, tenzij in de aanbieding en/of offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Indien er in de aanbieding en/of offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld vervalt de aanbieding en/of offerte wanneer deze termijn is verlopen.
 3. HAY Diagnostics kan niet aan zijn aanbiedingen en/of offertes worden gehouden indien de Opdrachtgever, naar termen van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, had behoren te begrijpen dat de aanbieding en/of offerte dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 4. Indien de aanvaarding, al dan niet op ondergeschikte punten, afwijkt van het in de aanbieding en/of offerte opgenomen aanbod dan is HAY Diagnostics daaraan niet gebonden. De Overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij HAY Diagnostics anders aangeeft.

Artikel 4 Totstandkoming overeenkomst

Een overeenkomst met HAY Diagnostics komt eerst tot stand nadat HAY Diagnostics de totstandkoming daarvan schriftelijk heeft bevestigd, dan wel indien HAY Diagnostics zonder voorbehoud uitvoering aan de opdracht heeft gegeven.
Voor werkzaamheden waarvoor naar hun aard en omvang geen offerte c.q. opdrachtbevestiging wordt verzonden, wordt de acceptatie van de betaling tevens als opdrachtbevestiging beschouwd.

Artikel 5 Uitvoering overeenkomst

 1. HAY Diagnostics zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
 2. HAY Diagnostics heeft het recht om bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De toepassing van artikel 7:407 lid 2 en 7:409 van het Burgerlijk Wetboek wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
 3. De Opdrachtgever verstrekt tijdig alle gegevens of instructies, die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst, aan HAY Diagnostics. Indien de voorgaande gegevens en instructies niet of niet tijdig worden verstrekt, dan heeft HAY Diagnostics het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten. De extra kosten die worden gemaakt door de vertraging zijn voor rekening van de Opdrachtgever.
 4. De toepassing van artikel 7:404 van het Burgerlijk Wetboek wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 6 Koop en/of Dienstverlening op afstand

 1. Deze bepaling is alleen van toepassing op de Opdrachtgever in de hoedanigheid van Consument.
 2. Ingeval van Koop op afstand dient de levering uiterlijk binnen dertig dagen te geschieden.
 3. Ingeval van Koop op afstand heeft de Opdrachtgever het recht de Overeenkomst gedurende veertien kalenderdagen na de ontvangst van de door de HAY Diagnostics geleverde zaken, zonder opgave van redenen, te herroepen.
 4. In geval van Koop op afstand heeft de Opdrachtgever het recht de Overeenkomst na dertig kalenderdagen te herroepen indien HAY Diagnostics het product niet binnen veertien kalenderdagen heeft geleverd, tenzij partijen een afwijkende leveringstermijn over een zijn gekomen.
 5. Ingeval van Dienstverlening op afstand heeft de Opdrachtgever het recht de Overeenkomst gedurende veertien kalenderdagen na het sluiten van de Overeenkomst, zonder opgave van redenen, te herroepen. Indien HAY Diagnostics niet heeft voldaan aan zijn informatieplicht of gegevens niet in de juiste vorm heeft verstrekt, heeft de Opdrachtgever het recht de Overeenkomst gedurende drie maanden na de ontvangst van de door HAY Diagnostics geleverde zaken of na het sluiten van de overeenkomst, zonder opgave van redenen te ontbinden. Indien HAY Diagnostics in die drie maanden alsnog voldoet aan de informatieplicht, begint de dag nadat hij alsnog heeft voldaan aan die plicht, de termijn van veertien kalenderdagen te lopen.
 6. De Opdrachtgever kan de Overeenkomst herroepen via het de door de HAY Diagnostics op een door de Opdrachtgever eigen gekozen wijze.
 7. Het herroepingsrecht vervalt op het moment dat de Dienst volledig is verricht. Daarnaast vervalt het herroepingsrecht indien HAY Diagnostics met de uitvoering van de Dienst is begonnen met uitdrukkelijk voorafgaande instemming van de Opdrachtgever en indien de Opdrachtgever heeft erkend dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra HAY Diagnostics de Dienst volledig heeft verricht.
 8. Indien de Opdrachtgever de geleverde zaken terugzendt, dient de Opdrachtgever de zaken in een ongeopende verpakking, met alle geleverde toebehoren en in originele staat, te retourneren. De verzendkosten van het terugzenden komen voor risico en rekening van de Opdrachtgever.
 9. Indien de Opdrachtgever gebruik heeft gemaakt van zijn herroepingsrecht, is de Opdrachtgever verplicht de goederen binnen 14 kalenderdagen terug te zenden omdat de Opdrachtgever HAY Diagnostics heeft medegedeeld dat hij de overeenkomst herroept.
 10. Indien de Opdrachtgever gebruik heeft gemaakt van zijn herroepingsrecht, dan stort HAY Diagnostics uiterlijk veertien kalenderdagen na de ontbinding van de Overeenkomst het volledige aanbetaalde bedrag inclusief de betaalde verzendkosten terug.
 11. Indien de zaken niet leverbaar zijn, stelt HAY Diagnostics de Opdrachtgever zo spoedig mogelijk op de hoogte en stort HAY Diagnostics uiterlijk binnen veertien kalenderdagen het aanbetaalde bedrag terug. Indien HAY Diagnostics en de Opdrachtgever overeenkomen dat een zaak van soortgelijke kwaliteit en prijs geleverd mag worden, dan komen de verzendkosten voor het terugsturen voor rekening van HAY Diagnostics. Het voorgaande is alleen van toepassing indien de Opdrachtgever gebruikt maakt van zijn ontbindingsrecht tijdens de bedenktijd.
 12. Het bepaalde in dit artikel geldt niet indien de Overeenkomst betrekking heeft op:
 13. hygiënische producten waarvan de Opdrachtgever de zegel heeft verbroken;
 14. producten en/of diensten die met de instemming van de Opdrachtgever al binnen de bedenktijd geleverd worden;
 15. producten en/of diensten die vanwege hun aard niet teruggezonden kunnen worden;
 16. producten en/of diensten die snel kunnen bederven of verouderen;
 17. producten en/of diensten van persoonlijke aard;
 18. producten en/of diensten op maat gemaakt.

Artikel 7 Afgifte lichaamsmateriaal

 1. HAY Diagnostics is niet aansprakelijk voor het goede transport, van lichaamsmateriaal in de periode voordat het wordt ingenomen door How Are You Diagnostics B.V.. Opdrachtgever is er verantwoordelijk voor dat de af te geven lichaamsmaterialen afkomstig zijn van de Deelnemer en dat deze op een adequate wijze volgens instructies vrijwillig zijn afgenomen.

Artikel 8 Toepasselijkheid wet geneeskundige behandelingsovereenkomst

 1. Tussen HAY Diagnostics en de Opdrachtgever en/of Deelnemer komt geen geneeskundige behandelingsovereenkomst tot stand, omdat het onderzoek niet rechtstreeks betrekking heeft op een persoon. De Deelnemer is in principe niet bekend bij HAY Diagnostics.
 2. Aangezien HAY Diagnostics dus geen direct contact heeft met de deelnemer verzet de aard van de rechtsbetrekking zich tegen toepasselijkheid van de volgende artikelen uit het Burgerlijk Wetboek:
 3. Artikel 7:447 (vertegenwoordiging minderjarige),
 4. Artikel 7:448 (informatieplicht),
 5. Artikel 7:449 (recht om niet te weten),
 6. Artikel 7:450 (toestemming),
 7. Artikel 7:451 (vastleggen toestemming),
 8. Artikel 7:459 (privacy deelnemer ),
 9. Artikel 7:460 (opzegverbod),
 10. Artikel 7:462 (centrale aansprakelijkheid),
 11. Artikel 7:465 (wilsonbekwamen),
 12. Artikel 7:466 (noodsituaties).
 13. De Opdrachtgever zal zorgdragen voor nakoming van de verplichtingen van de hulpverlener uit hoofde van voornoemde wetsartikelen.
 14. De aard van de rechtsbetrekking verzet zich niet tegen toepasselijkheid van de volgende artikelen:
 15. Artikel 7:452 (medewerkingsplicht Deelnemer ),
 16. Artikel 7:453 (goed hulpverlenerschap),
 17. Artikel 7:454 (dossierplicht),
 18. Artikel 7:455 (vernietigingsrecht dossier),
 19. Artikel 7:456 (recht op inzage en afschrift dossier),
 20. Artikel 7:457 (geheimhoudingsplicht),
 21. Artikel 7:458 (gegevens voor wetenschappelijk onderzoek),
 22. Artikel 7:461 (loon),
 23. Artikel 7:463 (verbod uitsluiting aansprakelijkheid ten opzichte van Deelnemer ),
 24. Artikel 7:467 (anoniem lichaamsmateriaal).
 25. Toepasselijkheid van artikel 7:463 BW houdt niet een verbod tot uitsluiting van de aansprakelijkheid ten opzichte van de Opdrachtgever als bedoeld in artikel 1 van deze algemene voorwaarden in.

Artikel 9 Beëindiging opdracht door Opdrachtgever

 1. Indien de Opdrachtgever de overeenkomst opzegt, zal de Opdrachtgever het tarief dat is verbonden aan de uitvoering van de opdracht betalen, voor zover met de uitvoering van de opdracht reeds was aangevangen. Dit laat de mogelijkheid van HAY Diagnostics om aanvullende schadevergoeding te vorderen van de Opdrachtgever onverlet.

Artikel 10 Overmacht

 1. HAY Diagnostics is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting die hij jegens de Opdrachtgever heeft, indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan zijn schuld, en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt, waaronder mede maar niet uitsluitend begrepen: werkstaking en/of werkonderbreking (zowel georganiseerd door een vakbond als ongeorganiseerd), overheidsmaatregelen die de productie belemmeren alsmede (al dan niet toerekenbare) tekortkomingen van leveranciers als gevolg waarvan HAY Diagnostics zijn verplichtingen jegens de Opdrachtgever geheel of gedeeltelijk niet kan nakomen.
 2. Ook indien HAY Diagnostics reeds in verzuim verkeert, komt haar een beroep op overmacht toe.

Artikel 11 Betaling

 1. Betaling dient binnen drie weken na factuurdatum te geschieden. Betalingen dienen te worden verricht op de door HAY Diagnostics aangewezen bank- of girorekening.
 2. Bij niet tijdige betaling is de Opdrachtgever in verzuim en is hij een vertragingsrente verschuldigd van 1% per maand, een gedeelte van een maand voor een volle maand gerekend, vanaf de vervaldatum tot en met de dag van de algehele voldoening. De vertragingsrente is ook verschuldigd over de in lid 3 van dit artikel genoemde administratiekosten en de in lid 4 van dit artikel genoemde buitengerechtelijke kosten.
 3. Indien betaling binnen de in lid 1 genoemde termijn achterwege blijft, stuurt HAY Diagnostics de Opdrachtgever een aanmaning, waarin de Opdrachtgever een termijn van 14 dagen wordt gegund om alsnog aan zijn verplichtingen te voldoen. Betaalt de Opdrachtgever niet binnen laatstgenoemde termijn, dan stuurt HAY Diagnostics de Opdrachtgever een tweede en laatste aanmaning, waarbij naast het verschuldigde tarief en de vertragingsrente een bedrag van ten minste € 12,50 aan administratiekosten in rekening wordt gebracht. Het al dan niet versturen van deze aanmaningen laat onverlet dat de Opdrachtgever in verzuim is en vertragingsrente verschuldigd is.
 4. Blijft de Opdrachtgever ondanks de volgens lid 3 verzonden aanmaningen in gebreke, dan komen alle kosten die met de daaropvolgende invordering gepaard gaan, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, voor rekening van de Opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op ten minste 15%, berekend over de hoofdsom en de daarover verschuldigde contractuele rente, als bedoeld in lid 2 van dit artikel. De buitengerechtelijke kosten bedragen ten minste € 25,- per incasso.
 5. Iedere betaling door de Opdrachtgever strekt allereerst tot voldoening van de in lid 2 van dit artikel verschuldigde vertragingsrente en vervolgens tot voldoening van de in lid 4 van dit artikel verschuldigde buitengerechtelijke kosten. Pas na de gehele voldoening van de verschuldigde vertragingsrente en buitengerechtelijke kosten, strekt een betaling door de Opdrachtgever in mindering op de verschuldigde hoofdsom.

Artikel 12 Bewaren lichaamsmateriaal

 1. HAY Diagnostics kan het van de Deelnemer ontvangen lichaamsmateriaal bewaren volgens de daarvoor geldende (wettelijke) voorschriften en termijnen. Het ontvangen lichaamsmateriaal wordt eigendom van HAY Diagnostisch mits het materiaal niet meer tot personen herleidbaar is. HAY Diagnostisch mag dit materiaal vernietigen en/of ter beschikking stellen aan derden voor wetenschappelijke doeleinden.

Artikel 13 Aansprakelijkheid en vrijwaring

 1. Ingeval HAY Diagnostics toerekenbaar is tekortgekomen in de nakoming van enige op HAY Diagnostics rustende verplichting of jegens Opdrachtgever een onrechtmatige daad heeft gepleegd, is HAY Diagnostics jegens Opdrachtgever voor de schade die Opdrachtgever in verband daarmee lijdt, slechts aansprakelijk indien Opdrachtgever bewijst dat deze schade is te wijten aan de opzet of grove schuld van HAY Diagnostics en/of diens leidinggevende ongeschikten.
 2. Indien de aansprakelijkheid van HAY Diagnostics volgens het vorige lid moet worden aangenomen, is de aansprakelijkheid van HAY Diagnostics beperkt tot het factuurbedrag ter zake van de geleverde diensten per schadetoebrengende gebeurtenis of serie van gebeurtenissen met een gemeenschappelijke oorzaak, met dien verstande dat aansprakelijkheid van HAY Diagnostics voor indirecte schade, zoals bijvoorbeeld maar niet uitsluitend, gederfde winst en gederfde omzet, is uitgesloten.
 3. HAY Diagnostics is voorts nimmer aansprakelijk voor schade die het gevolg is van de kwaliteit van door HAY Diagnostics gebruikte of verwerkte materialen, of van het gebruik van door Opdrachtgever aan HAY Diagnostics verstrekte goederen.
 4. Onverminderd het bepaalde in de leden 1 tot en met 3 zal de totale aansprakelijkheid van HAY Diagnostics per schadetoebrengende gebeurtenis of reeks van gebeurtenissen met een gemeenschappelijke oorzaak nimmer meer bedragen dan het bedrag waarvoor de aansprakelijkheidassuradeur van HAY Diagnostics dekking verleent.
 5. Opdrachtgever vrijwaart HAY Diagnostics en de door HAY Diagnostics bij de uitvoering van zijn verplichtingen ingeschakelde (hulp)personen tegen alle aanspraken van derden uit hoofde van door deze derden geleden schade voortvloeiende uit of samenhangende met de uitvoering van de door HAY Diagnostics verrichte werkzaamheden, tenzij sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van HAY Diagnostics en/of de door HAY Diagnostics bij de uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde (hulp)personen. (Hulp)personen van HAY Diagnostics zijn evenzeer aan te merken als ‘derden’ als bedoeld in dit artikel. In het bijzonder, doch niet uitsluitend, vrijwaart Opdrachtgever HAY Diagnostics tegen alle aanspraken van derden uit hoofde van door deze derden geleden schade die het gevolg is van het niet nakomen door de Opdrachtgever jegens de deelnemer en/of diens wettelijk vertegenwoordiger van de verplichtingen uit hoofde van titel 7, afdeling 5 van het Burgerlijk Wetboek.
 6. Zodra How Are You Diagnostics B.V., zijn personeel en/of andere (hulp)personen van HAY Diagnostics door een derde aansprakelijk wordt/worden gesteld, zal HAY Diagnostics de Opdrachtgever daarvan omgaand in kennis stellen. Gedurende eventuele onderhandeling met de derde of een eventuele procedure zal steeds overleg plaatsvinden tussen HAY Diagnostics en de Opdrachtgever. De Opdrachtgever zal de (advocaat)kosten die gepaard gaan met het voeren van die onderhandelingen of van een eventuele procedure dragen.

Artikel 14 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op elke overeenkomst tussen HAY Diagnostics en haar Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.
 2. Voor zover de wet dat toelaat, zullen alle geschillen tussen HAY Diagnostics en haar Opdrachtgever worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Lelystad.
 3. HAY Diagnostics Algemene Voorwaarden Rechtspersonen